Три кроки до обрію

Опубликовано: 02.10.2017

Гроші — це кров економіки, отже, для її розвитку вони мають перетікати вільно, без перешкод­. А офшор порівнюють із мастильним матеріалом світової еко­ номіки, без якого прогрес зупиниться, адже через офшори проходять величезні інвестиції, товарні потоки й навіть ідеї.

Що таке компанія з низькоподаткової юрисдикції в розрізі міжнародного бізне­су? Це інструмент для узгодження різних правових систем, захисту активів, вигід­ ної торгівлі товарами й послугами, також це можливість отримати доступ до нових ринків. Однак слід пам’ятати: офшор ви­ магає обслуговування і вкладень. І якщо використовувати його нерозумно, тоді замість прибутку, захисту активів й оп­ тимізації податків отримаємо лише втрати. Тож ефективною буде така нерезидентна компанія, що створена не заради оптимі­зації податкового навантаження самого по собі, а слугує розвитку того чи того біз­нес напряму й зареєстрована з повним до­ триманням українського та міжнародного права. Крім цього, необхідною складовою цього процесу є виконання трьох обов’яз­ кових кроків, які унеможливлять необґрун­товані претензії з боку фіскальних служб будь‑якого рівня й підпорядкування. Мова йде про позначення бенефіціара нерезидентної компанії, походження активів і кур­сування грошових потоків.
«ГРОШІ — ЦЕ КРОВ ЕКОНОМІКИ, ВОНИ МАЮТЬ ПЕРЕТІКАТИ ВІЛЬНО»

ПОЗНАЧЕННЯ БЕНЕФІЦІАРА
Розкриття бенефіціарів сьогодні стає обов’язковою умовою для світового біз­ несу й в Україні зокрема. Послідовне по­ силювання вітчизняного законодавства частині розкриття кінцевих бенефі­ ціарів певною мірою утруднює створення та функціонування офшорної компанії, але не унеможливлює.

Для керування бізнес‑структурами низькоподатковій зоні існує так званий номінальний сервіс — директором чи акціонером такої компанії призначаєть­ся певна фізична чи юридична особа. Такою особою можуть бути навіть родичі, але в будь‑якому разі потрібно дотриму­ ватися головного принципу: компанія до кінцевого бенефіціара має виступати як комерційний партнер і ні у якому разі — як інструмент для мінімізації податків.

ПОХОДЖЕННЯ АКТИВІВ
Захист активів — одна з потреб, якою керуються бізнесмени, створюючи нере­зидентну компанію з офшорним рахун­ ком. Однак не секрет, що власниками компаній стають у різні способи, серед яких не всі, як то кажуть, однаково кори­ сні. Ось чому насамперед дуже важли­ во чітко структурувати активи компанії, їх зв’язок між собою та відношення до бенефіціара. І тут знов‑таки варто ско­ ристатися допомогою кваліфікованих аудиторів, які зроблять це з урахуванням усіх тонкощів українського та міжнарод­ ного права.

КУРСУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
Курсування грошових потоків між он­ шорною й офшорною компаніями від самого початку їх створення — важ­ливий момент роботи з іноземним рахунком. Це потребує стільки самоуваги й розуміння, як, власне, й функ­ціонування самих компаній. До того ж потрібно враховувати особливості тієї чи тієї офшорної чи низькоподаткової зони. Комплексний аудит фінансової діяльності компаній кваліфікованими спеціалістами дозволить знайти потен­ційно проблемні зони та ліквідувати їх задля вибудовування чіткої структури фінансових відносин між двома ком­ паніями й урахувати податкові ставки в країнах, де їх зареєстровано.

Кожен із наведених напрямів потре­ бує скрупульозного аналізу, а разом вони — комплексного підходу. Кожний випадок має п’ять‑шість рішень, але ж головне полягає в тому, щоб знайти та реалізувати такі з них, які б кореспон­ дувалися між собою. Це таке собі логі­ стичне завдання, і саме на їх реалізації спеціалізується компанія K.A.C. Group. Кожна компанія, кожна ситуація — ін­ дивідуальні, що зумовлює пошук від­ повідного підходу.

Будьте в курсе свежих новостей и событий!    Позвонить Отправить Email