Зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Опубликовано: 28.07.2022

19 липня 2022 року парламентом прийнято Закон України  про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №2035-ІХ  від 15.02.2022 р.

Пропонуємо розглянути основні положення цього закону:

 

 1. Введено поняття «групи» – група юридичних осіб, що складається з підприємства, яке контролює інші підприємства (материнське підприємство), та всіх підприємств, які ним контролюються (дочірніх підприємств).

 

 1. Конкретизовані поняття: мікропідприємства, малі, середні підприємства.

Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – до 350 тисяч євро включно;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тисяч євро включно;
 • середня кількість працівників – до 10 осіб включно.

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро включно;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро включно;
 • середня кількість працівників – до 50 осіб включно.

Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів – до 20 мільйонів євро включно;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 мільйонів євро включно;
 • середня кількість працівників – до 250 осіб включно.

Як бачимо, законодавець не змінив цифри для визначення відповідності підприємства тим чи іншим критеріям, а лише конкретизував, що цифрові показники слід розуміти так, що максимальна цифра включається до відповідного критерію.

 

 1. Визначено порядок внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: вони можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Тобто усувається можливість внести зміни окремими нормами, які є складовими інших законопроектів, які іноді можуть взагалі не стосуватися питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 

 1. Конкретизовано реквізити первинного документа:
 • доповнено, що він має містити посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, крім первинних документів, вимоги до яких встановлюються Національним банком України (в чинній редакції цієї норми вказані лише посади);
 • введено норму, згідно з якою залежно від характеру господарської операції та технології обробки облікової інформації до первинних документів можуть включатися додаткові реквізити (печатка, номер документа, підстава для здійснення операції тощо);
 • включено положення, згідно з яким первинні документи, створені автоматично в електронній формі програмним забезпеченням інформаційно-комунікаційної системи, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови наявності накладеного електронного підпису чи печатки з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

 

 1. Визначено порядок складання фінансової звітності за міжнародними стандартами

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності, яка оприлюднена державною мовою на офіційному веб-сайті Мінфіну.

 

 1. Уточнено порядок складання консолідованої фінансової звітності

Підприємства, що контролюють інші підприємства (материнські підприємства), крім фінансових звітів про власні господарські операції, складають та подають консолідовану фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів.

Для цілей цього Закону групи поділяються на малі, середні або великі.

 1. Малими групами вважаються групи, показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
 • балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро включно;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) —
  до 8 мільйонів євро включно;
 • середня кількість працівників — до 50 осіб включно.
 1. Середніми групами вважаються групи, які не  відповідають критеріям для малих груп, показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
 • балансова вартість активів — до 20 мільйонів євро включно;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до
  40 мільйонів євро включно;
 • середня кількість працівників — до 250 осіб включно.
 1. Великими групами вважаються групи, показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
 • балансова вартість активів — понад 20 мільйонів євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад
  40 мільйонів євро;
 • середня кількість працівників — понад 250 осіб.

 

 1. Уточнено перелік підприємств, які складають звітність за міжнародними стандартами

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес, материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

 

 1. Уточнено порядок оприлюднення звітності, зокрема:
 • підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб- сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).
 • великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства
  зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом,
  оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність ра
  зом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).

 

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Наразі закон готується для передачі на підпис Президенту України.

Будьте в курсе свежих новостей и событий!  Позвонить Отправить Email