Набрав чинності Порядок надання інформації на запити органів ДПС

опубліковано: 01.11.2023

Кабінет Міністрів постановою від 6 жовтня 2023 року № 1058 (набрала чинності 11 жовтня) вніс зміни до Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом.

До переліку суб’єктів інформаційних відносин, на яких поширюється дія цього Порядку, включено небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей і НКЦПФР.

Періодична податкова інформація, передбачена пунктом 73.2 статті 73 Податкового кодексу

1) про об’єкти оподаткування, що надаються та/або реєструються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, – зазначеними органами щомісяця протягом 10 календарних днів місяця, що настає за звітним, яка повинна містити, зокрема:

– прізвище, ім’я та по батькові платника податку – фізичної особи або назву платника податку – юридичної особи;

– податкова адреса платника податку;

– реєстраційний номер облікової картки (для платника податку – фізичної особи); податковий номер (для платника податку – юридичної особи);

– вид об’єкта оподаткування;

– індивідуальні ознаки об’єкта оподаткування, за якими його можна ідентифікувати;

2) дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право провадження окремих видів діяльності, що видаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування – зазначеними органами щомісяця протягом 10 календарних днів місяця, що настає за звітним:

– вид дозвільного документа;

– вид діяльності, на провадження якої видано дозвільний документ;

– дату видачі дозвільного документа;

– строк дії дозвільного документа, інформацію про припинення (зупинення) дії дозвільного документа із зазначенням підстав такого припинення (зупинення);

– сплату належних платежів за видачу дозвільного документа;

– перелік місць провадження діяльності, на яку видано дозвільний документ;

3) встановлені ставки місцевих податків, зборів та надані пільги – відповідними органами місцевого самоврядування не пізніше 10 календарних днів з дати набрання чинності відповідним рішенням;

4) дані, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності платників податків – органами державної статистики відповідно до плану державних статистичних спостережень;

5) експортні та імпортні операції платників податків Держмитслужбою, не рідше ніж кожні 10 календарних днів;

6) результати податкового контролю – митними органами;

7) великими платниками податків – інформація, що міститься у документах з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документах, які ведуться в електронному вигляді, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших пов’язаних документах.

Підстави для надсилання запиту ДПС

У запиті зазначаються:

– посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації;

– підстави для надіслання запиту;

– опис інформації, що запитується, та, в разі потреби, перелік документів, що її підтверджують.

Письмовий запит про надання інформації надсилається платнику податків за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які можуть свідчити про порушення платником податків вимог податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, з обов’язковим зазначенням таких фактів у запиті;

2) для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням;

3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податковій декларації, поданій платником податків;

4) стосовно платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків:

– податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів (послуг) помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України;

– акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) виявлено помилку або недостовірність даних, що містяться у звіті про підзвітні рахунки, поданому фінансовим агентом, або відповідно до Загального стандарту звітності CRS фінансовим агентом подано звіт про підзвітні рахунки з відомостями про незадокументовані рахунки, або виявлено подання власником рахунка недостовірних відомостей фінансовому агенту;

7) отримано повідомлення від компетентного органу іноземної юрисдикції (держави, території) про виявлення таким органом помилки, неповних або недостовірних даних, наданих фінансовим агентом щодо підзвітного рахунка особи, яка є резидентом відповідної іноземної юрисдикції (держави, території), або про інше порушення чи невиконання фінансовим агентом зобов’язань, передбачених Угодою FATCA або Загальним стандартом звітності CRS;

8) отримано запит про надання інформації від компетентного органу іноземної юрисдикції (держави, території) на підставі міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, а інформація, що запитується, відсутня в органі державної податкової служби.

Відповідь на запит ДПС

Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані надавати інформацію, визначену в запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено Податковим кодексом), у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу.

У разі проведення зустрічної звірки платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані надавати інформацію, визначену в запиті органу державної податкової служби, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, та документальне підтвердження такої інформації на вимогу органу державної податкової служби у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу.

Відповіді на запити щодо надання податкової інформації від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування надаються протягом одного місяця, якщо інше не передбачено законом.

Будьте в курсі свіжих новин та подій!    Зателефонувати Відпривити Email