Спрощення порядку подання інформації для проведення фінансового моніторингу

опубліковано: 15.09.2022

Верховна Рада 6 вересня прийняла Закон (проект № 6320) «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу».

 

Законом вносяться наступні зміни:

 

 • до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»:
 • передбачається автоматизація проведення перевірки відомостей про осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (далі – КБВ) юрособи, поданих до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) в електронній формі, з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

Проте, слід зауважити, що подання відомостей про КБВ наразі не запущено в електронному вигляді за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

 • скасовується вимога щодо виключно нотаріального засвідчення копій документів, що подаються для підтвердження особи КБВ, тепер також можливо засвідчувати копії документів із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису;
 • скорочуються випадки подання юридичними особами відповідних відомостей під час проведення реєстраційних дій.

Наприклад, для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю більше не потрібно подавати витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження (якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент) та нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, а достатньо структури власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

 

 • до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:
 • конкретизується порядок визначення юрособами інформації про КБВ та структуру власності;

Так, інформація про КБВ повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі, якщо КБВ-іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, – усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є КБВ, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності в юридичної особи КБВ юридичної особи, у тому числі КБВ її засновника, якщо засновник – юридична особа, вноситься відмітка про зазначення у структурі власності юридичної особи обґрунтованої причини його відсутності.

 • запроваджується обов’язок юросіб, які є засновниками (учасниками) юросіб, та фізосіб, які є засновниками (учасниками) юросіб та/або здійснюють вирішальний вплив щодо їх діяльності, надавати на запити юросіб інформацію, необхідну для подання юрособою для внесення або актуалізації в ЄДР інформації про КБВ та структуру власності юрособи;
 • передбачається затвердження Держфінмоніторингом методології з визначення юрособою КБВ;
 • переглядаються обсяг та строки подання юрособами держреєстратору інформації про КБВ та структуру власності.

Зокрема, юридичні особи зобов’язані підтримувати відомості про КБВ та структуру власності юридичної особи в актуальному стані, повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують зазначені зміни, у порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”. У разі виявлення юридичною особою неповноти, неточностей чи помилок у раніше поданих державному реєстратору відомостях про КБВ та/або структуру власності юридичної особи така особа зобов’язана не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення подати державному реєстратору виправлені відомості в порядку, передбаченому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

 

Варто відзначити, що Законом були встановлені нові норми щодо відповідальності за порушення вимог надання відомостей про КБВ:

 • внесення особами, уповноваженими на вчинення діи?, спрямованих на державну реєстрацію створення юридичноі? особи або зміну учасників юридичноі? особи, до документів, що подаються для такоі? державноі? реєстраціі?, завідомо неправдивих відомостеи? про КБВ юридичноі? особи або про и?ого відсутність тягне за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від однієі? тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 340 000 грн);
 • неподання або несвоєчасне подання особами, уповноваженими діяти від імені юридичноі? особи, державному реєстратору інформаціі? про КБВ юридичноі? особи або про и?ого відсутність тягне за собою накладення штрафу на таку юридичну особу в розмірі від однієі? тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 340 000 грн);

Водночас, юридичні особи, які порушили вимоги цієї частини у зв’язку з неотриманням відповіді на запит інформації, необхідної для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, звільняються від відповідальності за таке порушення.

 • ненадання юридичними особами – резидентами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, та фізичними особами – резидентами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здіи?снюють вирішальнии? вплив на і?хню діяльність, на запит юридичних осіб інформаціі?, необхідноі? для подання юридичною особою для внесення або актуалізаціі? в ЄДР інформаціі? про КБВ та структуру власності юридичноі? особи, тягне за собою накладення штрафу на таку юридичну або фізичну особу – резидента в розмірі від однієі? тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 340 000 грн).

 

Порядок притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за вищезазначені порушення будуть встановлюватися Міністерством юстиціі? Украі?ни.

 

Вимоги стосовно розкриття реальних кінцевих власників не розповсюджуються на:

 • політичні партіі?, структурні утворення політичних партіи?;
 • професіи?ні спілки, і?х об’єднання, організаціі? профспілок, передбачені статутом профспілок та і?х об’єднань;
 • творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок;
 • організаціі? роботодавців, і?х об’єднання;
 • адвокатські об’єднання, адвокатські бюро;
 • державні органи, органи місцевого самоврядування, і?х асоціаціі?;
 • публічні компаніі? (юридичні особи, створені у формі публічного акціонерного товариства, акціі? яких допущені до торгів принаи?мні на одніи? фондовіи? біржі (регульованому ринку) з переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), якии? формується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів Украі?ни, на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформаціі? про кінцевих бенефіціарних власників, рівнозначні тим, що були прии?няті Європеи?ським Союзом);
 • державні та комунальні підприємства, установи, організаціі?;
 • торгово-промислові палати;
 • державні пенсіи?ні фонди;
 • житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні) кооперативи, садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціаціі? власників житлових будинків, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організаціи?, сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання;
 • відокремлені структурні підрозділи із статусом юридичноі? особи (крім відокремленого підрозділу іноземноі? неурядовоі? організаціі?).
Будьте в курсі свіжих новин та подій!  Зателефонувати Відпривити Email